Warunki

A. Ogólne warunki dotyczące sprzedaży i dostaw KIOXIA Europe GmbH (GTCSD)

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2022 r.

Drogi Kliencie,

Wszystkie transakcje sprzedaży produktów KIOXIA Europe GmbH podlegają: [i] warunkom umowy (ramowej), takiej jak umowa kupna lub dystrybucyjna – o ile takowa, odrębna umowa została zawarta pomiędzy stronami – lub [ii] przedstawionych poniżej warunków GTCSD KIOXIA Europe GmbH:

Ogólne warunki dotyczące sprzedaży i dostaw KIOXIA Europe GmbH (GTCSD)

(ważne z dniem 1 stycznia 2022 r.)

B. Warunki korzystania z witryny internetowej

KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ WYRAŻASZ ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI. JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY, OPUŚĆ TĘ STRONĘ.

Treści witryny

Materiały dostępne na witrynie, włączając w to materiały dostępne bezpośrednio lub pośrednio za pomocą zawartych na stronie linków dostarczone są w stanie jakim są („as is”), bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym, między innymi dorozumianej gwarancji dotyczącej tytułu, zakazu naruszenia, zapewnienia zbywalności czy przydatności do konkretnego celu. Nie gwarantuje się, że zawarte na witrynie materiały będą wolne od błędów, wirusów oraz uwłaczających, obraźliwych lub szkodliwych treści. Klient zobowiązuje się do poniesienia całkowitych kosztów ewentualnych koniecznych działań, napraw lub korekty. Zawarte na stronie publikacje mogą być obarczone błędami typograficznymi lub być nieścisłe pod względem technicznym. Zredagowanie takich materiałów po wykryciu przez KIOXIA leży wyłącznie w gestii KIOXIA. Ponadto okazjonalnie wprowadzane są zmiany w informacjach zawartych w drukowanych wersjach tych publikacji. Te poprawki i zmiany mogą zostać uwzględnione w treści tej strony bez określonych ram czasowych.

Linki do innych stron

Materiały, do których dostęp odbywa się przez podlinkowane strony, nie są zarządzane przez Administrator, więc nie ponosi on odpowiedzialności za ich treści. Odniesień do innych stron bądź produktów podmiotów trzecich nie należy interpretować jako zatwierdzenia ich usług lub produktów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikłe z korzystania z tychże stron.

Odpowiedzialność

KIOXIA ani jej podmioty stowarzyszone, pracownicy, agenci lub podwykonawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym m.in. za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, wynikowe lub inne (w tym m.in. wynikające z utraty zysków, przychodów, lub podobnych strat finansowych), czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego lub w jakikolwiek inny sposób, wynikające z użycia lub niemożności użycia materiałów dostępnych na tej witrynie lub na jakiejkolwiek innej, podlinkowanej na tej witrynie strony internetowej, nawet jeżeli KIOXIA zostanie poinformowana o możliwości takiego działania. Powyższe dotyczy się również roszczeń stron trzecich.

Użytek indywidualny

Klient zobowiązuje się do korzystania ze strony wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Klient może pobrać jedną kopię znalezionych na stronie informacji na jeden komputer, wyłącznie do własnego wykorzystania o charakterze niekomercyjnym. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, nadawania, dystrybucji, inżynierii wstecznej bądź jakiegokolwiek niezgodnego z prawem wykorzystywania materiałów chronionych prawem autorskim na tej stronie, chyba że ich autor wyraził na to zgodę. W przypadku korzystania z dowolnego oprogramowania umożliwiającego pobieranie materiałów z tej witryny należy stosować się do warunków umowy licencyjnej dla tego oprogramowania. Wszystkie wymienione na witrynie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy firm są zastrzeżone dla ich właścicieli i korzystanie z nich bez pozwolenia jest zabronione.

Odszkodowanie

Klient zgadza się chronić firmę KIOXIA oraz wszystkie spółki zależne przed wszelkiego rodzaju roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, szkodami i wydatkami (w tym kosztami prawnymi) wynikającymi z użytkowania witryny przez Klienta.

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania podlegają prawu niemieckiemu. Sądem właściwym miejscowo jest Düsseldorf.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Materiały zawarte na witrynie chronione są prawem autorskim, w tym międzynarodowymi postanowieniami i traktatami dotyczącymi praw autorskich. Zabrania się kopiowania, reprodukcji, zmian, publikacji, przesyłania, udostępniania, nadawania lub rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób zawartych na stronie znaków firm, grafiki, tekstów, dźwięków lub obrazów bez uprzedniej pisemnej zgody firmy KIOXIA. Z wyjątkiem praw jednoznacznie określonych w niniejszym dokumencie, KIOXIA nie udziela Klientowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw do patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub informacji stanowiących tajemnicę handlową.

KIOXIA, BiCS FLASH, XL-FLASH, XFMEXPRESS, KumoScale, EXCERIA, EXCERIA PRO, TransMemory, TransMemory-EX i FlashAir to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy KIOXIA Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

Inne nazwy produktów i firm wymienionych w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi i / lub znakami usługowymi odpowiednich dla nich właścicieli.