Όροι και προϋποθέσεις

A. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης και παράδοσης (GTCSD) της KIOXIA Europe GmbH

Τελευταία ενημέρωση: 1η Ιανουαρίου 2022

Αξιότιμοι πελάτες,

Όλες οι πωλήσεις προϊόντων της KIOXIA Europe GmbH υπόκεινται είτε [i] στους όρους και τις προϋποθέσεις μιας συμφωνίας (πλαισίου), όπως Συμφωνίες αγοράς ή Συμφωνίες διανομής – εάν συμφωνηθούν ξεχωριστά μεταξύ μας – είτε [ii] στους GTCSD της KIOXIA Europe GmbH, τους οποίους μπορείτε να βρείτε πιο κάτω:

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης και παράδοσης (GTCSD) της KIOXIA Europe GmbH

(ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2022)

Β. Όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΥΤΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Περιεχόμενα ιστότοπου

Τα υλικά που διατίθενται στον ιστότοπο αυτόν, συμπεριλαμβανομένων υλικών σε συνδεδεμένους ιστότοπους με άμεση ή έμμεση πρόσβαση από τον εν λόγω ιστότοπο, παρέχονται «ως έχουν» χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο ή μη παραβίαση. Δεν εγγυόμαστε ότι τα υλικά θα είναι χωρίς σφάλματα, ιούς, δυσφημιστικά, προσβλητικά ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Αναλαμβάνετε το πλήρες κόστος για οποιαδήποτε απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή διόρθωση. Ο ιστότοπος αυτός μπορεί επίσης να περιλαμβάνει δημοσιεύσεις με τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθωθούν όταν εντοπιστούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της KIOXIA. Επιπρόσθετα, κατά καιρούς πραγματοποιούνται αλλαγές στις πληροφορίες που περιέχονται στις έντυπες εκδόσεις των εν λόγω εκδόσεων. Η ενσωμάτωση των συγκεκριμένων διορθώσεων και αλλαγών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στον ιστότοπο αυτόν σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Σύνδεσμοι ιστότοπων

Η συντήρηση του υλικού των συνδεδεμένων ιστότοπων στο οποίο παρέχεται πρόσβαση δεν εκτελείται από εμάς και συνεπώς δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων αυτών. Οποιαδήποτε αναφορά σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο ή σε συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία τρίτου μέρους ονομαστικά δεν συνιστά ούτε υποδηλώνει την έγκρισή του από μέρους μας και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο σχετικά με τη χρήση του.

Ευθύνη

Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρουμε ευθύνη εμείς, ή τα συνεργαζόμενα μέρη μας, το προσωπικό, οι αντιπρόσωποι ή οι προμηθευτές μας για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, τιμωρητικών, επακόλουθων ή άλλων ζημιών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφυγόντων κερδών, απώλειας εσόδων, ή παρόμοια οικονομική ζημία), είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία ή με άλλον τρόπο, όπως προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών που διατίθενται στον ιστότοπο αυτόν ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, ακόμη κι αν ενημερωθούμε για το ενδεχόμενο αυτό, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση από τρίτο μέρος.

Προσωπική χρήση

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο αυτόν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός αντιγράφου των πληροφοριών που βρίσκονται στον ιστότοπο αυτόν σε έναν υπολογιστή μόνο για προσωπική, μη εμπορική, εσωτερική χρήση. Δεν πρέπει να αντιγράψετε, χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε, μεταδώσετε, διανείμετε, να προβείτε σε αποσυμπίληση ή να εκμεταλλευτείτε με οποιονδήποτε τρόπο υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή ιδιόκτητο υλικό που διατίθεται στον ιστότοπο αυτόν, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους αντίστοιχους κατόχους αυτού. Η χρήση οποιουδήποτε λογισμικού το οποίο είναι διαθέσιμο για λήψη από τον ιστότοπο διέπεται από τους όρους της ισχύουσας συμφωνίας άδειας χρήσης που συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο λογισμικό. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι εμπορικές ονομασίες στον εν λόγω ιστότοπο αποτελούν σήματα των αντίστοιχων κατόχων και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και να απαλλάξετε πάσης ευθύνης εμάς και τις θυγατρικές μας από τυχόν και έναντι όλων των αξιώσεων, απωλειών, υποχρεώσεων, ζημιών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) που προκύπτουν από τη χρήση του εν λόγω ιστότοπου.

Όροι χρήσης

Οι όροι χρήσης διέπονται από τη γερμανική νομοθεσία. Ο τόπος δικαιοδοσίας είναι το Ντίσελντορφ.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα υλικά του ιστότοπου αυτού προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, καθώς επίσης τους παγκόσμιους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διατάξεις των συνθηκών. Κανένα λογότυπο, γραφικό, κείμενο, ήχος ή εικόνα από αυτόν τον ιστότοπο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, δημοσιευθεί, μεταφορτωθεί, αναρτηθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της KIOXIA. Εκτός αν προβλέπεται ρητά στο παρόν, η KIOXIA δεν σας εκχωρεί κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα βάσει οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή πληροφοριών εμπορικών μυστικών.

Τα KIOXIA, BiCS FLASH, XL-FLASH, XFMEXPRESS, KumoScale, EXCERIA, EXCERIA PRO, TransMemory, TransMemory-EX και FlashAir αποτελούν είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της KIOXIA Corporation ή μιας εκ των θυγατρικών της.

Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα υπηρεσιών των αντίστοιχων κατόχων τους.